ข่าวกิจกรรม

นางนวลคัพ

การจัดการแข่งขันฟุตบอล 8 คน “นางนวลคัพ” ครั้งที่ 12 มีขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ เจริญรอยตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ นักกีฬา และ เชื่อมความสามัคคี เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการกับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ สัตหีบและใกล้เคียง ร่วมรณรงค์การเล่นกีฬาต้านยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป และประเภทอาวุโส มีหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 40 ทีม

03

04